Date: 2010-05-27 11:34 am (UTC)
Czy ja Cię tak nazwałam? Nie.
Po prostu już któryś raz z kolei się zdarza, że na siłę próbujesz wmówić mi swoje zdanie i nie dopuszczasz tego, że ktoś myśli inaczej. Przymykałam na to oko, ale teraz naprawdę się wkurzyłam - nie jestem człowiekiem, który łatwo się denerwuje więc możesz czuć się dumny.

Pogadamy, kiedy się tego oduczysz.
I pamiętaj - LJ nie jest całym życiem.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

missvassy: (Default)
missvassy

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 10:28 am
Powered by Dreamwidth Studios