Date: 2010-05-28 06:11 am (UTC)
Próbujesz - nawet tego nie widzisz. Z resztą kiedyś sam mi się do tego przyznałeś - temat dot. SPN, napisałeś już tak mam - wtedy to zignorowałam.

Wyobraź sobie, że z wieloma ludźmi na LJu się nie zgadzam, ale oni mnie przynajmniej nie obrażają. Szanuję zdanie innych (bo każdy ma prawo do własnej opinii), ale nie wtedy, gdy za każdym razem próbują mnie przekonać, że to oni mają rację, a nie znają niekiedy nawet dobrze tematu.

SRSLY.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

missvassy: (Default)
missvassy

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 10:28 am
Powered by Dreamwidth Studios