missvassy: (Default)
[personal profile] missvassy


- comment to be added -

Date: 2011-07-11 04:54 pm (UTC)
From: [identity profile] rabbitinthehole.livejournal.com
Piszę co prawda głównie z powodu wspólnych znajomych i paru seriali, ale najbardziej ujął mnie layout w kropki...! Adorable. Zafriendujesz? :)

Date: 2011-07-11 07:49 pm (UTC)
From: [identity profile] missvassy.livejournal.com
Oczywiście, że zafrienduję :). Będzie mi szalenie miło!

Zrobione :D.

Profile

missvassy: (Default)
missvassy

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 10:21 am
Powered by Dreamwidth Studios