missvassy: (Default)
[personal profile] missvassy


- comment to be added -

Date: 2010-02-15 06:06 pm (UTC)
From: [identity profile] alex-s9.livejournal.com
Coś się stało?

Date: 2010-02-15 07:22 pm (UTC)
From: [identity profile] missvassy.livejournal.com
Lekko nieprzyjemna sytuacja się wydarzyła, ale mam nadzieję, że już się nie powtórzy ;).

Profile

missvassy: (Default)
missvassy

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 10:20 am
Powered by Dreamwidth Studios