missvassy: (Default)
[personal profile] missvassy


- comment to be added -

Date: 2010-02-16 01:03 am (UTC)
From: [identity profile] ancuru.livejournal.com
W zakłódkowanym lepiej się pisze. :) Mam nadzieję, że złość Ci już przeszła, aczkolwiek nie wiem o co poszło. :]
Śliczny lay! ^^

Date: 2010-02-16 07:53 am (UTC)
From: [identity profile] missvassy.livejournal.com
Ależ ja nie byłam zła :). Raczej zawiedziona.

Dziękuję! :*

Profile

missvassy: (Default)
missvassy

Style Credit

Page generated Sep. 22nd, 2017 10:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios