missvassy: (Default)
[personal profile] missvassy


- comment to be added -

Date: 2010-02-16 03:35 pm (UTC)
From: [identity profile] tygrysek.livejournal.com
Mam nadzieję, że zostanę na friend liście:) Czytam twój lj już od jakiegoś czasu, ale wciąż nadrabiam stare posty:)
Mam nadzieję, że ta przykra sytuacja się już nie powtórzy.
*hugs*

Date: 2010-02-16 03:39 pm (UTC)
From: [identity profile] missvassy.livejournal.com
Jasne, że zostajesz :). W sumie nie robię jakiegoś diametralnego przetasowania na fliście... Bardzo mi miło, że czytasz :*.

Profile

missvassy: (Default)
missvassy

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 10:20 am
Powered by Dreamwidth Studios