missvassy: (Default)
[personal profile] missvassy


- comment to be added -

Date: 2010-02-19 05:01 pm (UTC)
From: [identity profile] missvassy.livejournal.com
Dziękuję :).

Aj! Powiem szczerze, że nie widziałam, ale wygląda, że będzie ciekawie :D. Szkoda tylko, że tak pocięli na początku te piosenki... A na końcu ten fragment Hello Goodbye Beatlesów, którą to piosenkę uwielbiam :). Dzięki za link! :*

Profile

missvassy: (Default)
missvassy

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 10:24 am
Powered by Dreamwidth Studios