missvassy: (Default)
[personal profile] missvassy


- comment to be added -

Date: 2010-05-28 02:32 pm (UTC)
From: [identity profile] karlihsb.livejournal.com
Kiedy to w SPNie wiem co powiedziałem - nie znasz się.

W poście z moją opinią - wyolbrzymiasz. Aż żal by mi było kłócić się z Tobą.

Jest defriend. Koniec. Decyzji nie zmieniam. Co prawda, nie wezmę sobie tak bardzo tego do serca, ale nie chcę być karcony za własne opinie. TO mój dziennik. Masz swój.

Do zobaczenia/usłyszenia/napisania.

Profile

missvassy: (Default)
missvassy

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 10:23 am
Powered by Dreamwidth Studios